Odvolanie objednávky

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.   Keď ešte nebola objednávka kupujúcemi odoslaná, môže kupujúci túto odvolať prostredníctvom e-mail alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť A.L.I. bezodkladne vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu  bezhotovostným prevodom na účet ..

10.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.alisk.sk a www.rozpravkypredeti.sk . Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b)     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c)    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal pošodil

d)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

10.3 Pre zachovanie preukázateľnosti odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu A.L.I. s r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava alebo prostredníctvom e-mail na adresu ali@alisk.sk.V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby.

10.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti A.L.I. najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.5.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar na adresu: A.L.I. s r.o. Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava alebo ho osobne odovzdať v sídle spoločnosti A.L.I. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spoločnosť A.L.I. si ďalej vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť A.L.I. vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti A.L.I. kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak

10.6. Spoločnosť  A.L.I. nie je povinná uhradiť kupujúcemu náklady vynaložené na vrátenie tovaru.

10.7.   Spoločnosť A.L.I. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a)    ak pri platbe na účet spoločnosti A.L.I. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,

b)     ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti A.L.I.,

c)     ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

d)    ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v sídle spoločnosti A.L.I. lehote do 14 dní od potvrdenia objednávky spoločnosťou A.L.I.,

e)    ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti A.L.I., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť A.L.I. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach A.L.I. inak ho zaobstarať,

f)      ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť A.L.I. tovar nakupuje.

10.8.   Odstúpenie spoločnosti A.L.I. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti A.L.I. kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

10.9.   Odstúpenie spoločnosti A.L.I. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti A.L.I. na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.10.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť A.L.I. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.