Zásady ochrany osobných údajov - aplikácia

Zásady ochrany osobných údajov 

 

V týchto zásadách (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) získate viac informácií o tom, ako sa vaše údaje spracúvajú a aké práva na ochranu osobných údajov máte pri využívaní aplikácie ROZPRAVKOVO (ďalej tiež ako „aplikácia”) spoločnosti A.L.I.

 

I. Základné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom aplikácie a spracovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť

A.L.I. spol. s r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava, Slovakia

IČO: 31404987

Zapísaná v Obchodnom registry Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo 9795/B

Kontakrné údaje:

e-mail: ali@alisk.sk

telefón: +421 905 724 701

www.rozpravkypredeti.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor.

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: e-mail: ali@alisk.sk

tel.: +421905724701

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ získal na základe používania aplikácie Rozprávkovo spoločnosti A.L.I. spol. s r.o. Poskytnutím osobných  údajov spoločnosti A.L.I. spol., s r.o.  dotknutá osoba vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách.

Prevádzkovateľ spracováva tieto osobné údaje dotknutej osoby

- Email

- Meno a priezvisko

- Adresa

- Telefóne číslo

 

II. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

Účelom spracovania osobných údajov je

výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti aplikácie, na identifikáciu, predchádzanie a odhaľovanie podvodov alebo iných spôsobov zneužitia.

rozvíjanie našich služieb, prevažne na súhrnné a štatistické informácie, na propagácie služieb dostupných v aplikácii. Na základe vašich osobných údajov môžeme vytvárať súhrnné a štatistické informácie.

využivanie na komunikáciu s vami, napríklad pri poskytovaní informácií  a obchodných oznamov súvisiacich s produktmi alebo službami, ktoré využívate. Vaše osobné údaje môžeme využiť na marketingové alebo prieskumné účely a v súlade s príslušnými zákonmi Vás môžeme kontaktovať a informovať o nových službách alebo programoch podpory predaja v našej ponuke.
 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

Podieľajúce sa na poskytovaní služby / služieb / sprístupnenia aplikácie a sprostredkovaní platieb na základe zmluvy,

zaisťujúce technickú podporu prevádzkovania  aplikácie  a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním aplikácie na základe zmluvy

zaisťujúce marketingové služby na základe zmluvy

Vaše práva za podmienok stanovených v Zákone o ochrane osobných údajov sú:

právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto podmienok alebo elektronicky vyplneným Žadosti na v ymazanie pspbných údajov:  Žiadosť na vymazanie osobných údajov - ALI SK (rozpravkypredeti.sk)

právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

 

III. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany vašich osobných údajo a že k osobným údajom majú prístup len ním poučené a poverené osoby.

 

IV. Záverečné ustanovenia

Stiahnutím a sprístupnením aplikácie vo svojom mobilnom zariadení potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť a to najmä v prípade legislatívnej úpravy zákona o ochrane osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa : 17.11.2023